top of page

KLACHTENFORMULIER

Een klacht over uw arts  

U heeft een klacht over uw arts. Wat nu?  

 

Klachtenregeling DOKh  

Een goede relatie tussen u en uw arts is belangrijk. Soms gebeuren er helaas dingen die deze relatie  verstoren. U bent ontevreden, u zit met een klacht. Hieronder kunt u lezen wat u kunt doen als u een  probleem met uw arts heeft. U leest wat de mogelijkheden zijn om uw klacht op te lossen en op  welke wijze er binnen de klachtenregeling van DOKh met uw klacht wordt omgaan.  

Er samen uitkomen  

Probeer eerst in een persoonlijk gesprek met uw arts het probleem te bespreken en op te lossen. In  veel gevallen kan zo een gesprek heel verhelderend zijn voor beide partijen en kan de arts en zijn  organisatie leren van uw feedback. Geef bij het aanvragen van zo een gesprek aan dat u een klacht  wilt bespreken met uw arts en dat u daar wat meer tijd voor wilt reserveren. Uw klacht wordt  hiermee vaak op een voor u bevredigende manier opgelost.  

Lukt dit niet, dan brengt uw arts u in contact met de klachtenfunctionaris van DOKh.  Klachtopvang  

U krijgt een gesprek met de klachtenfunctionaris. Deze vangt u met uw klacht als het ware op en. U  kunt bij hem of haar terecht met uw vragen, u krijgt advies en zo nodig hulp bij het schriftelijk  formuleren van de klacht.  

Als uw klacht helder is, gaat u samen met de klachtenfunctionaris aan de slag om naar een oplossing  te zoeken. De eerste optie die meestal gekozen wordt, is (telefonische) klachtbemiddeling. U kunt bij  uw klachtenfunctionaris aangeven of u hiervoor open staat.  

Klachtbemiddeling  

Veel klachten kunnen opgelost worden in een gesprek waar een onpartijdige bemiddelaar aan tafel  zit. Als zowel u als uw arts aangeven dat (telefonische) bemiddeling gewenst is, dan volgt binnen  twee weken een eerste bemiddelingsgesprek. De eerdergenoemde klachtenfunctionaris treedt op als  bemiddelaar. Tijdens de bemiddelingsgesprekken krijgen u en uw arts de gelegenheid om toelichting  te geven op de gebeurtenis(sen). Als het begrip over en weer groeit, ontstaat vaak weer een  werkbare situatie. Het uiteindelijke doel van de bemiddeling is de vertrouwensrelatie tussen u en uw  arts te herstellen.  

Oordeel geformuleerd door arts  

Om het klachttraject af te ronden, is de arts verplicht binnen 6 weken na het indienen van de klacht u  te informeren over zijn/haar oordeel. Met een oordeel wordt bedoeld dat schriftelijk wordt  aangegeven welke beslissingen hij/zij over en naar aanleiding van de klacht heeft genomen en welke  maatregel(en) eventueel worden genomen. De termijn van 6 weken kan maximaal verlengd worden  met vier weken, als u daarvan tijdig op de hoogte wordt gesteld.  

Als beide partijen tevreden zijn over het oordeel, dan is de klacht hiermee afgedaan. Indien u niet  tevreden bent en de klachtenprocedure wilt voortzetten, dan is er sprake van een geschil. Na het  oordeel heeft u 6 maanden de tijd om te beslissen of u het geschil wilt indienen bij de  geschilleninstantie.  

 

Spelregels  

  • Hulp van de klachtenfunctionaris, de klachtbemiddeling en klachtbehandeling zijn voor u kosteloos.   Bemiddeling is pas geslaagd als beide partijen het hier over eens zijn.  

  • Bij bemiddeling wordt uitgegaan van wederzijds respect en vertrouwen.  

  • Alle betrokkenen in het traject gaan uiterst zorgvuldig om met uw privacy en hebben een  geheimhoudingsplicht. 

  • De volledige klachtenregeling is te downloaden op www.dokh.nl  

 

Komt u er samen met de klachtenfunctionaris niet uit?  

Komt u er ondanks de bemiddelingsgesprekken niet uit, dan ondersteunt de klachtenfunctionaris u  bij een eventuele volgende stap. Uw klacht wordt dan een geschil.  

Stichting DOKh  

Afdeling Klachten en Geschillen  

Robijnstraat 6  

1812 RB ALKMAAR  

Tel: 072-520 83 25  

Website: www.dokh.nl 

bottom of page